Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Nail Heaven en een cliënt waarop Nagelstudio Nail Heaven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Nagelstudio Nail Heaven zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Nail Heaven zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Nail Heaven melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Nail Heaven €15,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Nagelstudio Nail Heaven in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum en mag Nagelstudio Nail Heaven voor de geannuleerde afspraak €15,00 in rekening brengen.
Nagelstudio Nail Heaven moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Nagelstudio Nail Heaven vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio Nail Heaven vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. Bankbiljetten boven de 50 euro worden niet geaccepteerd.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nagelstudio Nail Heaven vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio Nail Heaven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Nagelstudio Nail Heaven neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelstudio Nail Heaven behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Nail Heaven zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nagelstudio Nail Heaven is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Nail Heaven verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nagelstudio Nail Heaven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio Nail Heaven is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagelstudio Nail Heaven is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Nagelstudio Nail Heaven geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De cliënt andere producten dan de door Nagelstudio Nail Heaven geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
- De cliënt zwanger is

Bij beschadiging van de nagels binnen de garantieperiode zal Nagelstudio Nail Heaven deze schade kosteloos en op afspraak repareren. De nagel dient vooraf wel beoordeeld te zijn door Nagelstudio Nail Heaven. Indien de klant niet op een vernieuwde afspraak om de nagels te herstellen kan of wil komen, vervalt eveneens de garantie bij Nagelstudio Nail Heaven.

9. Beschadiging & diefstal

Nagelstudio Nail Heaven heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Nail Heaven meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio Nail Heaven. Nagelstudio Nail Heaven moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio Nail Heaven de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio Nail Heaven en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien Nagelstudio Nail Heaven een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstudio Nail Heaven. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Nail Heaven. Nagelstudio Nail Heaven mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Nail Heaven het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14.  Salonregels
- Bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren de gemaakte afspraak annuleren/verzetten. Anders wordt er €15,00 voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
- Voor het zetten van kunstnagels of gelpolish hanteert Nagelstudio Nail Heaven een minimumleeftijd van 17 jaar.
- Roken en/of eten is in de studio niet toegestaan.
- De nagelstudio is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen of dieren. Deze zijn dan ook niet toegestaan. Ook bevindt Nagelstudio Nail Heaven zich in een relatief kleine ruimte, dus is het verzoek om alleen te komen.
- Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak.

Nagelstudio Nail Heaven © 2002 -